News

02
Lipiec 2015

Zawiadomienie o zawodach – Ford Kite Cup Twin Tip Racing

10479421_682748815162533_7111013772063628165_n

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH (ZoZ)

FKC TT Racing

Zawody koordynowane przez Polski Związek Kiteboardingu (PZKite)

1.      ZAWODY

1.1.   Zawody ,,Na Prognozę” będą rozegrane jednego dnia w przedziale czasowym

6 – 12 lipiec 2015; miejsce: baza Bo Sport, kamping Chałupy 3.

1.2.   Konkurencja główna: TT Racing;  kategorie wiekowe: juniorzy, młodzicy, seniorzy.

Minimum 4 (czterech) zarejestrowanych zawodników kategorii wiekowej wymagana jest, aby sformułować daną kategorię.

1.3.   Nagrodami są dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

 

2.      ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.1.   Organizatorem zawodów jest: Bo Sport, Eureka

2.2.   Koordynatorem zawodów jest: Polski Związek Kiteboardingu PZKite.

 

3.      PRZEPISY

3.1.    Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
a.       Przepisy Regatowe Kiteboardingu 2013- 2016 (PRK),
b.       Przepisy Rozgrywania Course Racing i TT Racing PZKite 2015,
c.       Kodeks Postępowania PSKite,
d.       Zawiadomienie o Zawodach (ZoZ) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),
e.       Ostatnie poprawki PRK.

4.      WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

4.1.   W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

4.2.   Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zawodach mailowo na adres: natalia@eureka.biz.pl

4.3.   Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania zawodów w godzinach 8.00 – 09.30

4.4.   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu polisy OC.

4.5.   Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kitesurfingowych.

4.6.   Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.

4.7.   W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów.

4.8    Zawodnicy którzy chcą wystartować w zawodach proszeni są o zgłoszenie mailowe pod adres natalia@eureka.biz.pl do piątku 3.07.2015 do godziny 15.00. Na 2 dni przed wyznaczonym terminem zgłoszeni mailowo zawodnicy dostaną wiadomość z  potwierdzeniem.

4.9    Informacja o terminie zawodów będzie również ogłoszona na stronach: www.bosport.pl,  www.fordcup.pl,  www.pskite.pl

 

5.      WPISOWE

5.1.   Wysokość wpisowego wynosi 30 zł.

5.3.   Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu zawodów podczas rejestracji.

5.4    Organizator pobiera 100 zł zwrotnej kaucji za koszulkę startową.

 

6.      PROGRAM ZAWODÓW:

  • 08.00 – 09.30 Zapisy
  • 10.00 Skippers Meeting
  • 11.00 Pierwszy możliwy start
  • 18.00 Ceremonia rozdania nagród

 

7.      REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU

7.1.   Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających znaki reklamowe sponsorów zawodów, podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.2.   Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji logo zawodów w oznaczonych miejscach na desce (zgodnie z punktem 8) na czas trwania zawodów podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.3    Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów zawodów nie mogą być eksponowane na latawcu bez zgody organizatora. Reklamy indywidualne mają natomiast prawo być eksponowane  na desce. Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.4.   Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone podczas rejestracji.

7.5.   Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.

7.6.   Zgłaszając się do zawody zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji.

 

8.      SPRZĘT

8.1.   TT Racing. Sprzęt ma być zgodny z przepisami klasowymi IKA dla TT Racing oprócz podpunktu „c” czyli:

Dopuszczona jedna deska oraz maksymalnie 4 latawce.

a. deska – dwukierunkowa typu „Twintip” – maksymalna długość 1710mm, maksymalna szerokość 510mm, maksymalna grubość 20mm, minimalna szerokość 150mm.

b. statecznik – maksymalna wysokość 60mm, długość 130mm. Maksymalnie 4 stateczniki i znajdujące się blisko tipów deski (nie mogą znajdować się w środkowych 30% długości kadłuba). Nie dopuszczane są chowane stateczniki, miecze oraz inne wystające części podwodne.

c. latawiec – dopuszczone są wszystkie istniejące latawce dmuchane oraz wszystkie latawce komorowe

poza następującymi: Ozone Chrono, Ozone R1, Flysurfer Sonic-FR, wszystkimi Elf Kites oraz komórką F-One. W przypadku pojawienia się nowego latawca dedykowanego do Racing’u będzie on dodany do powyższej listy.

d. drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa oraz możliwość regulowania mocą latawca.

Zawodnik zgłasza sprzęt na jakim będzie startował podczas rejestracji. Inspekcja sprzętu będzie dokonywana wybiórczo podczas trwania zawodów. Odpowiedzialnością każdego zawodnika jest sprawdzanie czy inny zawodnik używa niezgłoszony sprzęt. W przypadku stwierdzenia takiego faktu zgłasza protest.

 

9.      IDENTYFIKACJA

9.1.   Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na lajkrze.

9.2.   Lajkra z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji na wodzie.

 

10.    OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (Official Notice Board ONB).

10.1. Tablica ONB będzie umieszczona przy biurze zawodów.

 

11.    INSTRUKCJA ŻEGLUGI (IŻ)

11.1.   IŻ będzie wywieszona na ONB po zakończeniu procedury rejestracyjnej.

11.2.   Zmiany w IŻ muszą być zatwierdzone przez reprezentanta PZKite.

 

12.    TRASY I FORMATY ROZGRYWANIA

12.1.   Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami punktu 3.

12.2.   Trasy zostaną przedstawione graficznie w IŻ.

12.3.   Wszystkie kategorie startują razem lecz liczone są oddzielnie.

12.4.   Maksymalna ilość wyścigów podczas dnia wynosi 8.

 

13.    SYSTEM KAR

System Kar Punktowych według PRK 44 dla TT Racing.

14.    PUNKTACJA

14.1. Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

 

 

Miejsce 1 2 3 Każde następne DNF DNS, DNC  i DSQ
Punkty 1 2 3 Dodać 1 punkt Liczba zawodników na starcie +1 Liczba zgłoszonych zawodników + 1

 

14.2.   Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów:

Ilość wyścigów 1-3 4-6 7-10 11-15 16 i więcej
Ilość odrzuconych wyścigów 0 1 2 3 4

 

14.3.   Prowadzone będą klasyfikacje indywidualne oraz zespołowe według

punktu 8.3 PRTTRacing

 

15.      NAGRODY

15.1   Puchary i Dyplomy

 

16.      ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE

16.1.               Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.

16.2.               Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności     wykonana lub niewykonana przez organizatora  nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.

16.3.               Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne, innych uczestników zawodów i osób trzecich.

16.4.               Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.

16.5.               Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów.

16.6.               Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach.

16.7.               Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.

16.8.              Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i kamizelek ochronnych.

16.9.              Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

17.       TESTY ANTIDOPINGOWE I NARKOTYKOWE

Przypomina sie zawodnikom o obowiązujących przepisach antydopingowych ISAF. Testy narkotykowe oraz antydopingową mogą być przeprowadzane podczas zawodów.

 

18.      BEZPIECZEŃSTWO

Juniorzy startują w kamizelkach wypornościowych z minimalną wypornością 4kg w stanie nienadmuchanym. Kamizelka nie może zatonąć w słodkiej wodzie przez 5 minut z podwieszonym metalowym 4kg odważnikiem.
Zalecane jest użycie kasków.

 

19.       KATEGORIE WIEKOWE

a. juniorzy: poniżej 18 lat w roku zawodów (urodzeni po 31.12.1997),

b. młodzicy: poniżej 21 lat w roku zawodów urodzeni pomiędzy 01.01.1995 a 31.12.1997),

b. seniorzy: otwarta dla zawodników w każdym wieku,

 

Do utworzenia kategorii wiekowej wymagana jest ilość minimum 4 (czterech) zawodników, którzy wystartują zgodnie z PRŻ.

 

20.       INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

20.1.   Organizator: Bo Sport

Strona internetowa: www.bosport.pl
Kontakt mailowy: maciek@bosport.pl

20.2.   Koordynator:

Polski Związek Kiteboardingu PZKite; ul. Wał Miedzeszyński 377/14 03-980 Warszawa
Strona internetowa: www.pskite.pl

Kontakt mailowy: marek.rowinski@pskite.pl

Shared

Komentarze